INVESTOR
QUALITY

PRZEWAGA KONKURENCYJNA
BUDUJE WARTOŚĆ

Investor Quality - nowość na polskim rynku

Poznaj Investor Quality

Najważniejszą rzeczą w ocenie przedsiębiorstwa jest analiza jego zdolności do dyktowania ceny.

Warren Buffett

Inwestujesz w fundusze inwestycyjne akcji i szukasz wyróżniających się produktów? Zastanawiasz się w co inwestować? Poznaj Investor Quality. Fundusz inwestuje w akcje spółek z ponadprzeciętną siłą rynkową rozumianą jako zdolność do utrzymywania lub zwiększania wypracowywanych marż dzięki lojalności klientów. Przedsiębiorstwa z dużą siłą rynkową dysponują produktem lub usługą o niskiej elastyczności cenowej – popyt na produkt lub usługę w niewielkim stopniu reaguje na wzrost ceny.

Siła rynkowa firmy może być efektem między innymi dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy.

W orbicie zainteresowań funduszu mogą być takie spółki, jak między innymi globalni operatorzy kart płatniczych, spółka będąca właścicielem linii kolejowej łączącej USA z Meksykiem, producent zaawansowanych robotów medycznych, czy właściciel szeregu luksusowych marek w segmentach odzieży, biżuterii czy perfum. Zarządzający funduszem wyszukuje najatrakcyjniejsze firmy na giełdach w USA i Europie Zachodniej.

Doświadczony zarządzający

Funduszem Investor Quality zarządza Grzegorz Czekaj. Grzegorz od 13 lat jest zawodowo związany z rynkiem kapitałowym. Ma licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Efektywność i bardzo dobre wyniki zarządzanych przez niego funduszy doceniona została przez niezależnych ekspertów oceniających najlepsze fundusze inwestycyjne.

Grzegorz Czekaj jest m.in. laureatem Złotego Portfela 2018 przyznawanego przez Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet dla zarządzającego najlepszym funduszem akcji polskich (Investor Akcji Spółek Dywidendowych) oraz nagrody ALFA 2019 przyznawanej przez niezależny ośrodek analityczny Analizy Online (również za wyniki Investor Akcji Spółek Dywidendowych).

Ponadto, jak w każdym prowadzonym przez nas funduszu, zarządzający jest wspierany przez cały zespół inwestycyjny Investors TFI, na którego czele stoi Jarosław Niedzielewski.

Zarządzający funduszem

Profil inwestora

Investor Quality skierowany jest do inwestorów:

  • Szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji,
  • Akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje

Jeśli

  • Chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • Całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Inwestuj rozważnie

Zastanawiasz się jak inwestować? Nie wiesz jak oszczędzać pieniądze? Pamiętaj:

  • W inwestowaniu obowiązuje zasada: Im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko. Każda inwestycja obarczona jest mniejszym lub większym ryzykiem poniesienia straty.
  • Fundusze z udziałem akcji w portfelu w długim terminie dają szansę na wyższy zysk, nieosiągalny dla inwestycji w depozyty i obligacje.
  • Oceniaj wyniki w dłuższy terminie – unikaj podejmowania decyzji na podstawie emisji i oceny krótkoterminowych stóp zwrotu (zarówno dodatnich, jak i ujemnych).

Inwestuj z najlepszymi

Jesteśmy firmą od lat zaliczaną w niezależnych rankingach do grona najlepszych podmiotów zarządzających funduszami. Zdobyte nagrody są efektem wysokiej średnio- i długoterminowej rentowności naszych funduszy.

Card image cap
NAJLEPSZE TFI
2017, 2018 i 2019 roku
wg Analiz Online
Card image cap
NAJLEPSZE TFI
2016, 2017, 2018 i 2019 roku
wg Rzeczpospolitej
Card image cap
NAJLEPSZE TFI
2013, 2016 i 2018 roku
wg Gazety Giełdy
i Inwestorów PARKIET

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu, Klient powinien zapoznać się z Prospektem informacyjnym, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które dostępne są na stronie internetowej investors.pl oraz w punktach dystrybucji Subfunduszu. Powyższe dokumenty zostały sporządzone w języku polskim.

Należy pamiętać, iż inwestycje dokonywane przez Subfundusz obarczone są ryzykiem, i nie stanowią wyłącznie szansy na wzrost wartości inwestycji. Poziom ryzyka i zysku Subfunduszu został oznaczony na skali siedmiostopniowej, gdzie 1 oznacza niższe ryzyko i potencjalnie niższy zysk, zaś 7 oznacza wyższe ryzyko i potencjalnie wyższy zysk. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie informacyjnym.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Subfunduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków.

Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy.

Materiał został sporządzony przez Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Investors TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego Towarzystwo do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie nimi, w tym do pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych przez Investors TFI S.A. funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnym AFI a także zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Informacje o Investors TFI S.A. oraz prowadzonej przez nie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo oraz o podstawowych zasadach postępowania z konfliktem interesów znajdują się na stronie internetowej Investors TFI S.A.

Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu może być pobierana opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem została wskazana i Prospekcie informacyjnym. Z aktualną wysokością stawek opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za zarządzenie Klient może zapoznać się na stronie internetowej Towarzystwa – dokument Tabela opłat: https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/

Tytuł (Najlepsze TFI 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) oraz Nagrody (Złoty Portfel 2013, 2015, 2016, 2018 i Alfa 2013, 2014, 2017, 2018) zostały przyznane zgodnie z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi do porównania Gazetę Giełdy Parkiet, dziennik Rzeczpospolita oraz Analizy Online.

Nota prawna: Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii,  tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie mogą stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.